Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Na Základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby v období od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020
1. do datové schránky školy e9dqy2z
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu ms.halze@seznam.cz
3. poštou na adresu
Základní škola a Mateřská škola Halže, přísp. org., Lipová 220, Halže, 347 01 Tachov
Při použití předchozích postupů stačí doložení rodných listů jejich prostou kopií dálkovým způsobem.
4. osobní podání: 4. 5. 2020 od 15.00 do 17.00 hodin (dostaví se jeden rodič, zákonný zástupce s OP, rodným listem dítěte a zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat).
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Žádost je ke stažení na www.zsmshalze.cz – Mateřská škola – Dokumenty – Žádost o přijetí dítěte

Doložení řádného očkování

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkováno (www.zsmshalze.cz – Mateřská škola – Dokumenty – Čestné prohlášení k očkování)
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

    V případě dalších dotazů se můžete obrátit na vedoucí učitelku MŠ na tel. čísle 727 889 709.

Mgr. Hana Fukalová, ředitelka školy