INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Na Základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 20210/2022 bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby v období od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020
1. do datové schránky školy e9dqy2z
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu skolka@zsmshalze.cz
3. poštou na adresu
Základní škola a Mateřská škola Halže, přísp. org., Lipová 220, Halže, 347 01 Tachov
Při použití předchozích postupů stačí doložení rodných listů jejich prostou kopií dálkovým způsobem.
4. osobní podání: 3. 5. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin (dostaví se jeden rodič, zákonný zástupce s OP, rodným listem dítěte a zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat).
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Žádost je ke stažení na www.zsmshalze.cz – Mateřská škola – Dokumenty – Žádost o přijetí dítěte

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na vedoucí učitelku MŠ na tel. čísle 727 889 709.

Mgr. Hana Fukalová, ředitelka školy