Vzdělávací program

Vzdělávací program Začít spolu (ZaS) je v České republice se souhlasem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v systému české vzdělávací soustavy, od roku 1996 byl postupně rozvíjen na základních školách. Od září téhož roku se začal realizovat i na 1. stupni naší školy.

Step by Step ČR, o. s.
www.sbscr.cz

Začít spolu

Po celý rok jsou děti vedeny k samostatnosti, soustředěné práci, vyhledávání informací a jejich třídění, ale i ke kooperaci a vzájemnému naslouchání. Děti se učí vyjádřit své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci. Program ZaS svými východisky úzce koresponduje s požadavky formulovanými v RVP ZV.

Základní principy ZaS

 • individuální přístup k dítěti
 • alternativní organizace vyučování
 • partnerství rodiny a školy
 • podnětné prostředí, netradiční uspořádání třídy
 • integrovaná tematická výuka (ITV)
 • projektové vyučování a další metody a formy práce
 • sebehodnocení, hodnocení, tvorba portfolia
 • týmová práce, kooperace, přímá zkušenost
 • prostor pro práci, hru, experiment, manipulaci s předměty
 • komunikace, řešení problémů, rozhodování

 • slovní hodnocení

Pravidla třídy

 • Na tvorbě pravidel se podílí aktivně žáci
 • respektování pravidel
 • formulovaná pozitivním jazykem
 • podpisy žáků na důkaz souhlasu
 • život ve třídě je porovnáván s třídními pravidly po celý rok

Portfolia

 • tematicky zaměřená
 • zaznamenávají vývoj a pokrok dítěte

Spolupráce s rodiči

 • aktivní účast rodičů ve výuce vítána
 • třídní schůzky formou tripartit (učitel – rodič – žák)

Hodnocení, sebehodnocení

 • průběžné hodnocení

 • slovní hodnocení
 • stanovena kritéria hodnocení
 • hodnocení je také ve školním řádu

Výstupy práce

 • besedy
 • exkurze
 • portfolia
 • plakáty
 • výstavy
 • projektové knihy

Struktura dne v programu Začít spolu

Ranní kruh

je místo pro společné setkávání, sdílení, seznámení se s tím, co nás daný den čeká atp. Pravidelnou součástí ranního kruhu
je ranní zpráva.

Má různý charakter. Někdy děti informuje o tom, co je dnes čeká, někdy je motivuje k dalším činnostem, jindy jim poskytuje náměty k přemýšlení či slouží k procvičení probíraného učiva.

Po ranním kruhu obvykle následuje společná práce.
Jedná se nejčastěji o učební aktivity, v nichž celá třída pracuje na společném zadání. Děti pracují samostatně nebo kooperativně ve dvojicích či malých skupinách. Nejčastěji se v této části dne probírá učivo z českého jazyka a matematiky.

Zpravidla po velké přestávce probíhá práce v centrech aktivit. Úkoly, které jsou pro děti připravené, se vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují.

 • V každém centru aktivit pracuje skupinka dětí na jiném úkolu. Úkoly spojuje jedno téma, kterým se ve třídě právě zabývají.
 • Skupinka spolu „putuje“ po celou dobu trvání tematického celku (týden až měsíc).
 • V centrech aktivit jsou připravené takové úkoly, které děti vedou k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, umožňují jim spolupracovat, vzájemně si pomáhat, společně řešit problémy atp.
 • Nejčastější centra aktivit ve třídě Začít spolu: matematika, pokusy a objevy, jazykové hry, čtení, psaní, ateliér, někdy též kostky, dramatizace atp.
 • Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe, a v tentýž čas, odehrávají různé činnosti.
 • Samozřejmostí je propojení tématu ve škole s reálným životem i mimo školu (exkurze, výpravy, besedy…)

Na závěr dne se všichni opět sejdou v hodnotícím kruhu.

Děti zde prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč, vyměňují si zkušenosti, dávají doporučení dalším skupinám, které budou v centru aktivit pracovat, učí se od sebe navzájem.
Je zde prostor pro vzájemné hodnocení mezi dětmi a samozřejmě i pro hodnocení učitele.